De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
Pressrelease
 

FAQ

Ofta gjorda frågor

 • Vad är Kommittén för Finlands bokkonst?
  Kommittén består av representanter för bokbranschens olika
  organisationer och läroinrättningar. Kommittén väljer årligen en
  samling av årets bästa böcker och årets vackraste bok.

 • Hur fungerar Kommittén?
  Kommittén är uppdelad i ett arbetsutskott och det stora rådet.
  Arbetsutskottet går igenom och bedömmer alla de insända böckerna och föredrar dem för det stora rådet, som väljer ut samlingen av de bästa böckerna och årets vackraste bok ur föregående års bokproduktion.

 • Vilka hör till arbetsutskottet och det stora rådet?
  I arbetsutskottet sitter ordföranden och sekreteraren samt tre
  medlemmar. Representanterna för de organisationer och inrättningar som är med i stora rådet finns i punkten Juryn på hemsidan.

 • Vem kan sända in böcker till tävlingen Årets bästa böcker och vad
  kostar det?
  Böcker kan sändas in av förläggare/utgivare, tryckeri, författare,
  grafisk planerare o.a. För varje bok erläggs en bedömningsavgift på 65 euro.

 • Hur många böcker får man sända in?
  Antalet böcker är inte begränsat.

 • Hur många exemplar av varje bok bör man sända in?
  Till kommittén sänder man in ett exemplar av varje bok som deltar i
  tävlingen. Om boken väljs in i samlingen, ombeds man sända in fler.

 • När kan man sända in böckerna?
  Man kan börja sända in böcker från början av november inom det löpande året till slutet av december. Närmare anvisningar får man i punkten Anmäl bok, där också cirkuläret och insändarblanketten finns.
  Blanketten bör alltid sändas in tillsammans med boken.

 • När offentliggörs samlingen De bästa böckerna?
  Samlingen offentliggörs följande år i mars vid en tidpunkt som meddelas senare.

 • Delas böckerna i skilda grupper eller tävlar alla böcker med varandra?
  Böckerna delas i sju grupper, men kommittén kan lämna bort någon grupp beroende på utbudet.
  - skönlitteratur
  - barn- och ungdomsböcker
  - läroböcker
  - fackböcker
  - bildverk
  - serie-utstyrsel
  - lyckade omslag

 • Vem delar in i de här grupperna?
  Bokens avsändare kan föreslå en lämplig grupp, men kommittén kan
  besluta om den slutgiltiga indelningen.

 • Vad avses med gruppen serie-utstyrsel?
  Om en bokserie har planerats att till sitt yttre ha ett enhetligt utseende kan det bedömas som serie-utstyrsel. Minst tre delar av serien bör sändas in så att serie-utstyrselns hellhetsintryck är lättare att bedöma.

 • Var får jag tilläggsuppghifter?

  Genom att taga kontakt med sekreteraren för Kommittén för Finlands
  bokkonst per brev:
  Helsingfors Universitetsbibliotek
  Maarit Huttunen
  PB 26 (Industrigatan 23)
  00014 Helsingfors universitet