De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Läroböcker
Fackböcker
Bildverk
Serie-utstyrsel
Omslag
 

 

Den vackraste boken 2003 och de bästa böckerna

Kommitén för Finlands bokkonst valde 18.3.2004 de bästa böckerna ur föregående års produktion för den 58:nde gången. Av de år 2003 tryckta böckerna sände 54 förläggare till Kommittén för Finlands bokkonst 195 böcker, av vilka 25 deltog i tävlingen om de bästa bokomslagen. Till samlingen av de bästa böckerna valdes 21 böcker från 12 förläggare. Dessutom fick 5 böcker hedersomnämnande i tävligen om de bästa omslagen.

Målsättningen för Kommittén för Finland bokkonst är att öka uppskattningen av boken. Dess uppgift är att välja ut och presentera böcker, där sambandet mellan det yttre skicket och innehållet fungerar på bästa möjliga sätt. Speciellt vill den framhäva den grafiska grundplaneringen och typografin samt helheten av materialet och tryckarbetet, men viktigt är också att taga vara på överraskande idéer och uppmuntra formgivarna till fräscha och nyskapande lösningar. Samlingen av årets bästa böcker visar också den finska boken på internationella utställningar i Frankfurt och Leipzig. Från och med senaste år har samlingen också funnits till påseende i Sveriges Finland-institut i Stockholm och detta år är Estland ny samarbetskompanjon och samlingen finns till påseende både i Dorpat och Reval.

 

De bästa böckerna

Antalet av de enskilda böcker som insändes till tävlingen om de bästa böckerna år 2003 minskade något jämfört med föregående år. Också detta år var nivån på de insända böckerna hög. I synnerhet den grafiska utformningen av bildverken och fackböckerna var synnerligen yrkeskunningt arbete. Man hade fäst mycket avseende vid valet av tryckmaterial och bildtrycket var verkligt högklassigt.

När det gäller skönlitteraturen förefaller det som om huvudvikten skulle läggas på materialet, formatet och planeringen av omslaget, men man borde också förhålla sig äregirigare till inlagans typografi. Automatiseringen av produktionen och den hektiska brådskan kan påverka just finslipningen av typografin, enkla och dubbla horungar försöker man kanske numera inte ens rensa bort. Det skulle dock vara viktigt att begrunda om det lönar sig att frångå gamla goda principer om typografins balans och harmoni rubbas av att man glömmer dem.

Detta år var utbudet på barnböcker och serier ganska mångsidigt. Det är intressant att notera att någon speciell trend inte är behärskande, utan just nu finns det ett utbud av böcker, där bild och illustreing har huvudrollen, men som skiljer sig från varandra i stil och sättet att realisera. Kommittén har valt in i samligen av de bästa böckerna sådana böcker där materialet, färgerna och de typografiska lösningarna inte fjättrar bilden utan ackompanjerar den och i bästa fall stöder illustreringen så att det föder en fungerande och livful helhet.

Då man bedömer läroböcker skiljer sig kriterierna från andra böcker, ty också pedagogiska målsättningar reglerar ett varierande och mångsidigt bild- och textmaterial och ekonomiska synpunketr påverkar valet av material i högre grad än i andra böcker. Dock får man lov att söka klarhet, helhet och upplevelse också i läroböckerna. Trots ett gott bildval, lyckade detaljer och ståtliga omslag, är det sällan man finner i läroböcker och bredvisläsning någon beundranvärd klarhet och åskådlighet. Urvalet av omslag föreföll i år speciellt brokigt och det föreföll som om förläggarna inte alls sänt sina bästa omslag till kommittén. Likväl erbjuder de valda omslagen några fräscha lösningar och insiktsfulla tankar.