De bästa böckerna Sänd in boken Bedönmingsprinciper Juryn FAQ
Suomeksi
English
 
 
Årets vackraste bok
Skönlitteratur
Barn & ungdomsböcker
Fackböcker
Bildverk
Omslag
Pressrelease
 
Vuoden 2005 Kirjavaliot
Vuoden 2005 Kirjavaliot
Vuoden 2003 Kirjavaliot
Vuoden 2004 Kirjavaliot
Vuoden 2005 Kirjavaliot
kuva

Jubileumsutställningen 60 år finländsk bokkonst presenterar prisbelönade böcker från Kommitténs för Finlands bokkonst
60-åriga verksamhetstid. Samlingen är utställd i Rotundan i Helsingfors universitets bibliotek 16.3.–3.6.2006.


Utställningens planering: grafiska planeraren Minna Luoma, kommittén för Finlands bokkonst
Materialets insamling: Minna Luoma, professor Tapio Vapaasalo, Kommitténs för Finlands bokkonst sekreterare Maarit Huttunen och Anneli Kalajoki, Bibliofiilien seura ry.


Seuraava sivuverkkonäyttelyyn
 
Den bästa finska bokkonsten under 60 år

År 1946 grundades Kommittén för Nordisk bokkonst i Oslo. Avsikten var att årligen arrangera en gemensam nordisk utställning, där bokkonsten bästa verk skulle ställas ut.

Målsättningen var att fästa den stora allmänhetens uppmärksamhet vid böckerna också som grafiskt konstnärliga arbeten, att undervisa och uppmuntra bokarbetarna till ännu bättre resultat och genom interaktion lära känna grannarnas prestationer.

År 1947 tillsatte den Grafiska industrins förbund en kritikernämnd för Finlands bokkonst, i den var representerade Finlands Konstindustriskola, Helsingfors universitetsbibliotek samt de största tryckerierna, förlagen och bokhandlarna. Senare fogades till dess sammansättning representanter för tio institutioner och organisationer inom branschen, och på den grundvalen görs urvalet fortfarande.För att göra urvalet tillsattes ett arbetsutskott.

Målsättningen har varit att göra ett urval på de 25 bästa böckerna. De första åren var man inte i stånd till det. Under åren efter kriget konstaterade man att nivån på bokproduktionen var så låg, att det inte var möjligt att göra ett urval man kunde sända till de nordiska ländern eller till internationella utställningar.

På femtiotalet kunde man konstatera att nivån stigit och bokplaneringens ställning stärkts. Redan då var man tvungen att gallra fram de bästa bland böcker av god kvalitet. Kritikernämnden har likväl alltid varit å ena sidan kritisk mot nivån på kunnande inom delområdena i bokproduktionen och å andra sidan en stimulerande förespråkare för vikten av kunskap om boken.

1960-talet betydde en ökning av bokproduktionen samt var samtidigt en tid för nya lösningar inom illustreringen och planeringen. Den konstnärliga planeringen av böckerna blev mångsidigare och det uppstod nya behov, nya former och nya genretyper inom förlagsverksamheten.
Böckerna bedöms utgående från deras funktion.Diplom för de utvalda böckerna delas ut åt deras planerare, förlag, tryckerier och andra produktionsinrättningar. År 1970 avstod man från den tidigare benämningen ”de vackraste böckerna” som en alltför ensidig bedömning och började använda benämningen ”de bästa böckerna”. Från 1988 har en bok i urvalet belönats med titeln ”Årets vackraste bok”.

Boken föds i brännpunkten för grafisk planeringen, bokförläggande och grafisk teknologi. Då alla dessa underavdelningar är i ständig förändring är det inte alltid lätt att skapa harmoni. Tryckerierna har under sex årtionden gått igenom alla teknologins omvälvningar, alltid som de första. Förändringarna har ofta varit kvantitativa, inte kvalitativa. Ibland har man kunnat konstatera en betydande kvalitetsnedgång som på 70-talet med fotosättningen och offsettrycket, som försämrade bild kvaliteten. 80-talets digitalisering åter var ödesdiger då den förstörde den klassiska typografikunskapen. Detta har gjort det svårt att producera en bra bok, en som skulle innehålla författarens budskap och samtidigt grafiskt öppna sig för att ge läsaren en personlig upplevelse.

Lyckan för en bra bok är att få en klok läsare, för den får så många nyanser, betydelser och kontakter just av läsaren. Boken är mötesplatsen för skilda världar.Att förlägga, planera och förverkliga en bok är att göra dessa möten möjliga - slutresultatet är växande intellekt, ökande förståelse för livet och tillvaron.

Den över femhundra år gamla förmedlaren av den mänskliga civilisationen mår trots allt relativt bra. Mängden av titlar växer. Boken skräddarsys noggrannare än någonsin för att svara mot sin bruksanvändning. Men på samma sätt som år 1967 den nordiska bokveckan i Aulanko var bekymrad för hur man skulle kunna bevara den indviduella karaktären hos trycksaken i massproduktionens tider, är samma bekymmer också nu överst på listan.

Boken mår bra då man inser dess nedärvda värde och respekterar det då den förnyas i en föränderlig värld.

Tapio Vapaasalo
professor, Konstindustriella högskolan

Källorna till Kommitténs för Finlands bokkonst historia: Martti Lehto: Inledning till Kommittén för Finland bokkonst 1946-1996, 50 år finländsk bokkonst: festskrift 1966. Marja Engman: Om kommitténs för Finlands bokkonst arbete, Kirjapainotaito/Graafikko n:o 6, 1986.